بخل

بخل، خسَّت، این مفهوم از ریشۀ بَخِلَ ۱۲ بار و مَنَعَ ۴ بار و با واژۀ شُحَّ ۵ بار،  قَتَرَ ۲ بار، کَدَیَ۱ بار و ضَنین ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: انسان بخیل است. خدا انسان‌ها را به انفاق فراخوانده و از بخل ادامه مطلب

 

رجوع شود به 

 

بداء

بَداء، ظهور و آشکار شدن امری، دگرگونی و تبدیل رأیی به رأی دیگر، این مدخل با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: بداء در اصطلاح عبارت است از آشکار شدن امری از سوی خدا برخلاف آن‌چه ظاهر بوده است که در واقع اولی را محو و دومی ادامه مطلب

 

 

بدبختی

بدبختی، هدایت ناپذیری، این مفهوم از ریشۀ شَقِیَ ۱۱ بار آمده است. چکیده: هر که از هدایت خدا پیروی نکند، بدبخت است و در آتش جهنم جاودانه است. هرکه از هدایت خدا پیروی کند نه گمراه و نه بدبخت می‌شود (طه/۱۲۳). خدا به آدم فرمود: این [ابلیس] دشمن تو و ادامه مطلب

 

 

بدعت

بدعت، نوآوری در شریعت، این مفهوم با واژۀ اِبتَدَعوا ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا فرمان داده که با دروغ بستن بر او فرمان‌های الهی را تغییر ندهید و چیزی را به خدا نسبت ندهید. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا و ادامه مطلب

بدن انسان

بدن انسان، تن انسان، این مفهوم با واژۀ بَدَن ۱ بار، جَسَد ۲ بار و سَوءَۀ ۲  بار و از ریشۀ جَسَمَ ۲ بار آمده است. چکیده: به جسم انسان زنده یا مرده بدن گفته می‌شود. خدا، پیامبران را جسدی که غذا نخورند قرار نداد و جاویدان نبودند (انبیاء/۸). او ادامه مطلب