برائت

برائت، بیزاری نمودن، این مفهوم از ریشۀ بَرَءَ ۱۸ بار و رَغَبَ عَن ۲ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا و پیامبران از مشرکان و آنچه می‌پرستند،  بیزار هستند. شیطان هم پس از فریب انسان از او و اعمالشان بیزار است. در روز قیامت، ادامه مطلب

 

 

برادر

برادر، پسر یا مردی که در پدر و مادر یا یکی از آنها با شخص مشترک باشد، این مفهوم از ریشۀ اَخَوَ ۶۷ بار آمده است. چکیده: واژۀ برادر سه مفهوم در بر دارد برادر نسبی و رضاعی، برادر قومی و قبیله‌ای و برادر دینی که برادر دینی در مدخل ادامه مطلب

 

 

برادری

برادری، دوستی و مصاحبت، این مفهوم از ریشۀ اَخَوَ ۱۶ بار، آمده است. چکیده: روابط برادری میان انسان‌ها وجود دارد. مومنان در دنیا و آخرت با یکدیگر برادر هستند و باید در ایجاد روابط برادرانه بکوشند. مومنان با هم برادر هستند (حجرات/۱۰). ای مومنان، نعمت خدا را بر خود یاد ادامه مطلب

 

 

برتری

برتری،بهتر بودن، این مفهوم با واژۀ فَضَّل َ۱۷ بار، دَرَجة ۱۶ بار، خَیر ۸۲ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است چکیده:آنچه نزد خداست، برتر است. آخرت و پاداش آن نیز برتر است. خدا انسانها را به انجام اموری فرا می‌خواند که برای آنها بهتر است. خدا ادامه مطلب

 

 

برتری خدا

برتری خدا، والا بودن خداوند، این مفهوم با واژۀ خَیر ۲۵ بار، أَسماء‌ُالحُسنی ۴ بار و صفات تفضیلی که به خدا برمی‌گردد، آمده است. چکیده: برترینِ صفات و اسماء از آنِ خداوند است. برترین صفت در آسمان‌ها و زمین از آنِ خداوند است (روم/۲۷). نام‌های نیکوتر از آن اوست (اسراء/۱۱۰؛ ادامه مطلب