برده

 برده، انسان مملوک، این مفهوم از ریشۀ عَبَدَ ۷ بار، رَقَبَ ۸ بار، فَتَیَ ۴ بار، با وا‍‍ژۀ اَمَۀ و اِمائکم هر کدام ۱ بار و با عبارت مَا مَلَکَت َایمَان ۱۳ بار و  مَا مَلَکَت یَمِین ۲ بار آمده است. چکیده: نظام برده‌داری از دیرباز  وجود داشته است. خدا ادامه مطلب

 

 

برزخ

برزخ، عالم بین مرگ و قیامت، این مفهوم با واژۀ برزخ ۱ بار آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است . چکیده: انسان‌ها پس از مرگ وارد عالم برزخ می‌شوند. در آنجا پرهیزگاران و شهیدان، پاداش و کافران عذاب می‌بینند. سپس همۀ انسان‌ها در قیامت برانگیخته می‌شوند. چگونه به ادامه مطلب

 

 

برکت

برکت، فزونی و پایداری خیر، این مفهوم از ریشۀ بَرَکَ ۳۲ بار آمده است. چکیده: خدا و نام او پرخیر و برکت است. او بعضی از سرزمین‌ها و برخی انسان‌ها و … را با برکت قرار داده است. مبارک است خدایی که پروردگار جهانیان است (اعراف/۵۴؛ غافر/۶۴) و بهترین آفرینندگان ادامه مطلب

 

 

برگزیدن

برگزیدن، انتخاب کردن، این مفهوم از ریشۀ صَفَوَ ۱۲ بار، جَبَیَ ۹ بار، خَیَرَ ۳ بار و اَثَرَ ۱ بار آمده است. چکیده: خدا هر که و هر چه را بخواهد بر می‌گزیند. پروردگار هر چه را بخواهد می‌‎آفریند و برمی‌گزیند و آنان اختیاری ندارند (قصص/۶۸). خدا هر که را ادامه مطلب

 

 

برهان

برهان، دلیل آشکار، این مفهوم از ریشۀ بَیَنَ ۷۳ بار و با واژۀ سُلطان ۲۴ بار، بُرهان ۸ بار، حُجَۀ ۶ بار، مُبصِرَۀ ۲ بار آمده است. چکیده: دلایل روشن از آن خدا است که توسط پیامبران الهی به مردم عرضه می‌شود. برخی از مردم این دلایل را می‌پذیرند و ادامه مطلب