آیات الهی

آیات الهی، علامت و نشانه ظاهر و روشن از جانب خداوند. این مفهوم با واژۀ آیۀ و مشتقات آن ۳۸۲ بار آمده است. چکیده: خداوند نشانه‌های خود را روشن و گوناگون بیان می‌کند. منظور از نشانه‌ها و آیات گاه آیات وحیانی و گاه همۀ خلقت است که به آیات آفاقی ادامه مطلب