آفاق

آفاق، عالَم مقابل درون، این واژه ۱ بار آمده است. چکیده: نشانه‌های خداوند در بیرون و درون انسان نمایان است تا حقّ مشخص شود. به زودی خداوند نشانه‌های خود را بر انسان‌ها در آفاق و انفس می‌نمایاند تا  بر آنان روشن شود که همانا او حقّ است (فصّلت/۵۳). اطلاعات بیشتر: آیات ادامه مطلب

 

 

آفرینش

آفرینش، ایجاد از عدم، این مفهوم از ریشۀ خَلَقَ ۲۵۴ بار، فَطَرَ ۱۴ بار، أنشَأَ ۷ بار، بَدَاَ ۳ بار، بَدَعَ ۲ بار، بَرَأَ ۱ بار، جَعَلَ ۴ بار و ذَرَأ ۵ بار آمده است. چکیده: خداوند آغازگر آفرینش است. همه چیز ناشی از خلقت اوست. آفرینش او هدفمند است ادامه مطلب