آزار

آزار، رنج دادن و اذیّت کردن جسمی و روحی در دنیا، این مفهوم با ریشۀ اَذَیَ ۲۴ بار، فَتَنَ ۵ بار، سُوء ۸ بار و سَلَقَ ۱ بار آمده است. چکیده: آزار برای انسان امری نامطلوب و اذیّت کردن همدیگر ممنوع است و آزار از سوی خداوند برای آزمایش، تنبّه ادامه مطلب

 

 

آسمان

آسمان، فوق هر چیز، این مفهوم از ریشه سماء یا سمو و مشتقات آن ۳۰۳ بار و سقف ۱ بار آمده است. چکیده: خداوند پدید آورنده، فرمانروا و عالِمِ به غیبِ آسمان‌ها و زمین است. هر که و هر چه در آسمان است از آن اوست. ستایش و سپاس مخصوص ادامه مطلب

 

 

آشتی

آشتی، سازش و دوستی بعد از نزاع و قهر، این مفهوم از ریشۀ صَلَح ۱۵ بار، اَلَفَ  ۴ بار، سَلَمَ ۲ بار و با واژۀ  یُوَفِق ۱ بار آمده است. چکیده: خداوند به آشتی سفارش می‌کند و آشتی‌کنندگان را پاداش می‌دهد. همگی به آشتی و سازش خداوند درآیید و گام‌های ادامه مطلب