شادی

  شادی، سرور، این مفهوم از مادّه «ف ر ح» ۲۲ بار، «ب ش ر» ۸ بار، «س ر ر» ۴ بار، «ف ک ه» ۴ بار و با واژه «نَضره» ۲ بار، «ناضره» ۱ بار و «ناعِمه» ۱ بار آمده است. چکیده: مردم به زندگی دنیا شادمان می‌شوند، در ادامه مطلب

شاکر

  شاکر، قدرشناس، از اسماء و صفات خدا، این مفهوم با واژه شاکر ۲ بار آمده است. چکیده: خدا شاکر آگاه و شاکر دانا است. اگر شکر گزارید و ایمان آورید، خدا را با عذاب شما چه کار؟ خدا همواره شاکرِ آگاه است (نساء/۱۴۷). در حقیقت صفا و مروه از ادامه مطلب

شایعه

  شایعه، خبر مشکوک انتشاریافته، این مفهوم  با واژه «شیع» ۱ بار، «أذاعوا» ۱ بار  و «مُرجفون» ۱ بار  و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است.  چکیده: هنگامی که شایعه‌ای به شما رسید، نباید آن را انتشار دهید. باید آن را بررسی کنید و به اهل آن ارجاع ادامه مطلب

شب‌‌زنده‌داری

  شب‌‌زنده‌داری، ارتباط با خدا در شب، این مفهوم با واژه «تَهجُّد» ۱ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: ای پیامبر، شب را به پا خیز مگر اندکی از آن را. پاسی از شب را زنده بدار که پروردگار، تو را به مقامی ستوده ادامه مطلب

شب قدر

  شب قدر، شب باارزش، این مفهوم با واژه «لیله‌القدر» ۳ بار و «لیله مبارکه» ۱ بار آمده است. چکیده: قرآن در شب قدر نازل شد. شب قدر از هزار ماه بهتر است. در آن شب، فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان برای هر امری نازل می‌شوند. شبی است که ادامه مطلب

شب و روز

  شب و روز، غروب آفتاب تا طلوع آن و طلوع آفتاب تا غروب آن، این مفهوم از مادّه «ل ی ل» ۹۷ بار، «ع ش أ» ۱۲ بار، «ض ح و» ۵ بار، «ب ی ت» ۸ بار و با واژه «نهار» ۵۷ بار، «یوم» ۷۳ بار و «یومئذٍ» ادامه مطلب