خمس

خمس، یک‌پنجم، این مفهوم با واژۀ خُمُس ۱ بار آمده است. چکیده: یک‌پنجم آن‌چه به دست می‌آورید برای خدا، پیامبر، خویشاوندان، یتیمان، بینوایان و درراه‌ماندگان است. بدانید آن‌چه به دست می‌آورید، یک‌پنجم آن برای خدا، پیامبر، خویشاوندان، یتیمان، بینوایان و درراه‌ماندگان است. اگر به خدا و آن‌چه بر بندۀ خود ادامه مطلب

 

 

خنده

خنده، باز شدن دهان از شادی، این مفهوم از مادّۀ «ض ح ک» ۱۰ بار و واژۀ تَبَسَّم ۱ بار آمده است. چکیده: خداست که می‌خنداند و می‌گریاند. در دنیا برخی از شادی و برخی از تعجّب می‌خندند و برخی دیگران را به تمسخر گرفته و می‌خندند. کافران به انبیا ادامه مطلب

 

 

خواب

خواب، حالت آرامش که با از کار افتادن حواس همراه است، این مفهوم از مادّۀ «ن و م» ۷ بار و با واژۀ نُعاس ۲ بار، سِنَه ۱ بار، قائلون ۱ بار، یَهجَعوُن ۱ بار، رُقوُد ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا خواب ادامه مطلب

 

 

خواب دیدن

خواب دیدن، رویا، این مفهوم از مادّۀ «رأی» ۷ بار، «ح ل م» ۳ بار و «ح د ث» ۳ بار، و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: افرادی چون ابراهیم، یوسف، عزیز مصر، هم‌بندان یوسف و پیامبر خواب‌هایی دیدند که تحقّق یافت. خدا به یوسف علم ادامه مطلب