خواهر

خواهر، دختری که در ولادت از طرف پدر و مادر یا یکی از آنها یا از راه شیر خوردن مشترک باشد، این مفهوم از مادّۀ «ا خ ت» ۱۲ بار آمده است. چکیده: خدا در مورد غذا خوردن از خانۀ خواهر، ازدواج، ارث و پوشش زنان در برابر پسران خواهر ادامه مطلب