خردمندان

خردمندان، صاحبان درک و فهم، این مفهوم با واژۀ اُولُوالأََلباب ۷ بار، اُولِی‌الأَ‌لباب ۹ بار، واژۀ اُولِی‌النُّهی ۲ بار و ذِی حجر ۱ بار آمده است. چکیده: خردمندان کسانی هستند که به سخن گوش فرا می‌دهند و از بهترین آن پیروی می‌کنند. اعمال نیک انجام می‌دهند. در طبیعت، عاقبت گذشتگان، ادامه مطلب

 

 

خرید و فروش

خرید و فروش، داد و ستد، این مفهوم از مادّۀ «ش ر ی» ۲۵ بار و «ب ی ع» ۸ بار  و واژۀ تِجارۀ ۹ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خرید و فروش به دو گونۀ مادی و معنوی می‌باشد. خدا برای خرید و ادامه مطلب

 

 

خشونت

خشونت، رفتارهای ِخشن و بی‌ضابطه، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا انسان‌ها را از رفتارهای خشن و بی‌ضابطه نهی فرموده است. به رحمت خدا با آنان نرمخو شدی. اگر تندخو و سخت‌دل بودی از پیرامون تو پراکنده می‌شدند پس از آنان درگذر. برای ادامه مطلب

 

 

خشم

خشم، غضب، این مفهوم از مادّۀ «غ ی ظ» ۱۱ بار، «غ ض ب» ۵ بار و «س خ ط» ۱ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خداوند به آنان که خشم خود را فرو می‌برند و در می‌گذرند، وعدۀ پاداش داده است. [پرهیزگاران] ادامه مطلب

 

 

خشم خدا

خشم خدا، غضب خدا، این مفهوم از مادۀ «غ ض ب» ۱۹ بار «س خ ط» ۳ بار و با واژۀ آسفونا ۱ بار آمده است. چکیده: سرکشی کردن، قتل عمد، کفر ، شرک و نفاق باعث خشم خداوند می‌شود. خدا توصیه کرده است که آنان را که مورد خشم ادامه مطلب