خشوع

خشوع، فروتنی همه‌جانبه، این مفهوم از مادّۀ «خ ش ع» ۱۷ بار، «خ ب ت» ۳ بار و با وا‍‍ژۀ اِستِکانوُا ۱ بار، خاضعین ۱ بار، عَنَت ۱ بار، آمده است. چکیده: مومنان در دنیا قلوبی خاشع دارند. در قیامت صداها خاشع می‌شود و دل‌ها و دیدگان و چهره‌های غیرمومنان ادامه مطلب

خطا

خطا، اشتباه و گناه، این مفهوم از مادّۀ «خ ط أ» ۲۲ بار آمده است. چکیده: بر انسان در آنچه به خطا انجام داده، گناهی نیست. کسانی که خطاها آنان را احاطه کند، اهل آتش هستند. مومنان از خدا درخواست می‌کنند، از خطای آنان درگذرد. بر شما در آنچه خطا ادامه مطلب