خبر

خبر، آگاهی، این مفهوم از مادّۀ «ن ب أ» ۸۰  بار و «خ ب ر» ۷ بار آمده است. چکیده: اگر فاسقی برای شما خبری آورد، تحقیق کنید تا مبادا نادانسته به کسی آسیبی برسانید. قرآن خبر بزرگی است که از اخبار پیامبران و اقوام گذشته برای مردم بیان می‌کند. ادامه مطلب

 

 

خبیر

خبیر، آگاه، از صفات خدا، این مفهوم از مادّۀ «خ ب ر» ۴۵ بار آمده است. چکیده: خدا دانای آگاه، دقیق آگاه و حکیم آگاه است. خدا به بندگان خود، به کارهایی که می‌کنند و به گناهان آنان آگاه است. به راستی خدا دانای آگاه است (لقمان/۳۴؛ حجرات/۱۳). به راستی ادامه مطلب

 

 

خدا

خدا، الله، در این مقاله واژۀ الله و ضمایری که به آن برمی‌گردد با حذف مکرّرات آورده شده است. چکیده: خدا حقیقتی یکتا، صمد، عظیم و … است آفرینندگی، مالکیّت، ربوبیّت، رازقیّت و … مخصوص اوست. پرستش تنها خاصّ او است. خدا حقّ است (فصّلت/۵۳). به درستی او حقّ مبین ادامه مطلب