حی

حیّ، زنده، از اسماء و صفات خدا، این مفهوم با واژۀ حَی ۴ بار آمده است. چکیده: خدا زنده‌ای است که نمی‌میرد. خداست که جز او معبودی نیست. زندۀ پایدار است (بقره/۲۵۵؛ آل‌عمران/۲). بر آن زنده که نمی‌میرد توکّل کن و به ستایش او تسبیح گوی. همین بس که او ادامه مطلب

 

 

حیا

حیا، شرم و آزرم، این مفهوم با واژۀ یَستَحیی ۴ بار آمده است. چکیده: گاهی ما از روی شرم و حیا از بیان حقیقت خودداری می‌کنیم اما خداوند از گفتن حق حیا نمی‌کند. خدا از این‌که به پشه‌ای یا فروتر از آن مَثَل بزند، حیا نمی‌کند (بقره/۲۶). ای کسانی که ادامه مطلب

 

رجوع شود به 

 

حیض

حیض، عادت ماهانه زنان، این مفهوم از مادّهْ «ح ی ض» ۴ بار و آیه‌ای آیه‌آیه‍ایی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: عادت ماهانه برای زنان رنجی است که احکامی دارد. از تو دربارۀ عادت ماهانۀ [زنان] می‌پرسند. بگو، آن رنجی است پس هنگام عادت ماهانه از [آمیزش ادامه مطلب

 

 

حیوان

حیوان، هر جانداری به جز انسان، این مفهوم با واژۀ انعام ۳۲ بار و با واژگان طَیر ۱۹ بار، طایر ۱ بار، ناقه ۷ بار، اِبل ۲ بار، بَعیر ۲ بار، جَمَل ۱ بار، بَقَر ۳ بار، بَقَره ۴ بار، بقرات ۲ بار، عِجل ۱۰ بار، غَنَم ۳ بار، نَعجَه ادامه مطلب