صابئیان

  صابئیان، پیروان دینی خاص، این مفهوم با واژه «صابئی» ۳ بار آمده است. چکیده: هر کس از صابئیان که به خدا و روز بازپسین ایمان آورد و کار شایسته کند، اجر آنان نزد پروردگارشان است. نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند. خدا روز قیامت میان مومنان، ادامه مطلب

صادق

  صادق، راست‌پیشه، از اسماء و صفات، این مفهوم با واژه «لصادقون» ۱ بار آمده است. چکیده: بی‌تردید خدا راست‌پیشه است. هر [حیوان] ناخن‌داری را بر کسانی که یهودی شدند، حرام کردیم و از گاو و گوسفند، پیه آنها را بر آنان حرام کردیم مگر آن‌چه بر پشت آنها یا بر ادامه مطلب

صاعقه

  صاعقه، آتش ناشی از رعد و برق، این مفهوم از مادّه «ص ع ق» ۸ بار آمده است. چکیده: خدا صاعقه‌ها را می‌فرستد و با آن هر کس را بخواهد مورد اصابت قرار می‌دهد. قوم ثمود به سبب آن‌چه مرتکب شدند، صاعقه آنها را گرفت. قوم  موسی به سبب ادامه مطلب

صالحان

  صالحان، شایستگان، این مفهوم از مادّه «ص ل ح» ۳۷ بار آمده است. چکیده: خدا صالحان را سرپرستی و یاوری می‌کند. او کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند را در زمره صالحان داخل می‌کند. کسانی که خدا و فرستاده او را اطاعت کنند، با صالحان خواهند ادامه مطلب

صالح

  صالح، یکی از پیامبران، این واژه ۹ بار و قوم او «ثمود» ۲۶ بار آمده است. چکیده: به سوی قوم ثمود، صالح را فرستادیم. صالح به آنها گفت: خدا را بپرستید. از من اطاعت کنید. نعمت‌های خدا را به یاد آورید و در زمین فساد نکنید، ولی قوم ثمود ادامه مطلب

صبح

  صبح، اول روز، این مفهوم از مادّه «ص ب ح» ۱۴ بار و «غ د و» ۱۰ بار «ب ک ر» ۹ بار «ف ج ر» ۶ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا شکافنده صبح است. او به صبح سوگند یاد کرده ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

صبر

  صبر، شکیبایی، این مفهوم از مادّه «ص ب ر» ۱۰۳ بار آمده است. چکیده: انسان در زیان است جز کسانی که ایمان آورده‌ و کارهای شایسته انجام داده و به حق و صبر سفارش کرده‌اند. او سرمست فخرفروش است مگر کسانی که صبر کردند و کارهای شایسته کردند. آنان ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: