صابئیان

  صابئیان، پیروان دینی خاص، این مفهوم با واژۀ «صابئی» ۳ بار آمده است.چکیده: هر کس از صابئیان که به خدا و روز بازپسین ایمان آورد و کار شایسته کند، اجر آنان نزد پروردگارشان است. نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند. خدا روز قیامت میان مومنان، صابئیان، ادامه مطلب

 

 

صادق

  صادق، راست‌پیشه، از صفاتخدا، این مفهوم با واژۀ «لصادقون» ۱ بار آمده است. چکیده:بی‌تردید خدا راست‌پیشه است. هر [حیوان] ناخن‌داری را بر کسانی که یهودی شدند، حرام کردیم و از گاو و گوسفند، پیه آنها را بر آنان حرام کردیم مگر آن‌چه بر پشت آنها یا بر روده‌ها است ادامه مطلب

 

 

صاعقه

  صاعقه، آتش ناشی از رعد و برق، این مفهوم از مادّة «ص ع ق» ۸ بار آمده است. چکیده: خدا صاعقه‌ها را می‌فرستدو با آن هر کس را بخواهد مورد اصابت قرار می‌دهد. قوم ثمود به سبب آن‌چه مرتکب شدند، صاعقه آنها را گرفت. قوم  موسی به سبب ستمشان ادامه مطلب

 

 

صالحان

  صالحان، شایستگان، این مفهوم از مادّۀ «ص ل ح» ۳۷ بار آمده است. چکیده:خدا صالحان را سرپرستی و یاوری می‌کند. او کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند را در زمرۀ صالحان داخل می‌کند. کسانی که خدا و فرستادۀ او را اطاعت کنند، با صالحان خواهند بود. ادامه مطلب

 

 

صالح

  صالح، یکی از پیامبران، این واژة ۹ بار و قوم او «ثمود» ۲۶ بار آمده است. چکیده: به سوی قوم ثمود، صالح را فرستادیم. صالح به آنها گفت: خدا را بپرستید. از من اطاعت کنید. نعمت‌های خدا را به یاد آورید و در زمین فساد نکنید، ولی قوم ثمود ادامه مطلب

 

 

صبح

  صبح، اول روز، این مفهوم از مادّۀ «ص ب ح» ۱۴ بار و «غ د و» ۱۰ بار «ب ک ر» ۹ بار «ف ج ر» ۶ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده:خدا شکافندۀ صبح است. او به صبح سوگند یاد کرده است. ادامه مطلب

 

 

صبر

  صبر، شکیبایی، این مفهوم از مادّۀ «ص ب ر» ۱۰۳بار آمده است. چکیده:انسان در زیان است جز کسانی که ایمان آورده‌ و کارهای شایسته انجام داده و به حق و صبر سفارش کرده‌اند. او سرمست فخرفروش است مگر کسانی که صبر کردند و کارهای شایسته کردند. آنان آمرزش و ادامه مطلب