لات و عزّی

  لات و عزّی، نام بتی در زمان جاهلیّت، این واژه ۱ بار آمده است. چکیده: مشرکان عزّی را دختر خدا می‌خواندند در صورتی که خدا می‌فرماید: این جز نامی که شما نام‌گذاری کرده‌اید، نیست و خدا حجّتی بر آن نفرستاده است.   آیا [بت‌های] لات و عزّی را دیده‌اید ادامه مطلب

لب

  لب، یکی از اعضای بدن، این مفهوم از مادّه «ش ف ت» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا به انسان دو لب داد. به‌راستی انسان را در رنج آفریده ‏ایم. آیا می‌پندارد که هیچ کس هرگز بر او قدرت ندارد؟ گوید: مال فراوانى تباه کردم. آیا می‌پندارد که هیچ ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

لباس

  لباس، پوشش، این مفهوم از مادّه «ل ب س» ۱۱ بار، «ک س و» ۳ بار و با واژه «ثیاب» ۸ بار، «قمیص» ۶ بار، «سرابیل» ۳ بار، «خُمُر» ۱ بار، «جلابیب» ۱ بار ، «مدّثّر» ۱ بار و «مزّمّل» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، ادامه مطلب

لجاجت

  لجاجت، سرسختی، این مفهوم از مادّه «ل ج ج» ۲ بار، «ص رر» ۴ بار و «ل د د» ۲ بار آمده است. چکیده: متّقین دانسته بر کارهای زشت، اصرار نمی‌ورزند. کافران در سرکشی و نفرت خود لجاجت می‌ورزند. کسانی که به آخرت ایمان ندارند، در طغیان خود لجاجت ادامه مطلب

لذّت

  لذّت، خوشی، این مفهوم از مادّه «ل ذ ذ» ۳ بار آمده است. چکیده: در بهشت شرابی وجود دارد که برای نوشندگان لذّتی است. در بهشت‌های پرنعمت بر بندگان خالص شده خدا، جامی از شراب می‌گردانند، که برای نوشندگان لذّتی است. در آنجا برای متّقین، هر چه بخواهند و ادامه مطلب

لطیف

  لطیف، دقیق، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «لطیف» ۷ بار آمده است. چکیده: خدا لطیف آگاه است. او نسبت به بندگان خود لطیف است. پروردگار بر آن‌چه بخواهد، انجام دهد، لطیف است. خدا نسبت به بندگان خود لطیف است. هر کس را بخواهد روزی می‌دهد. او نیرومند ادامه مطلب