زبان

   زبان، ادبیات، این مفهوم از مادّه «ل س ن» ۶ بار و واژه «عربی» ۱۱ بار، «عجمی» ۴ بار و «منطق» ۱ بار آمده است. چکیده: اختلاف زبان‌ها از نشانه‌های خدا است. هر پیامبری به زبان قوم خود فرستاده شده است. قرآن به زبان عربی نازل شده است. از ادامه مطلب

زبان

   زبان، عضو سخن گفتن، این مفهوم از ماده «ل س ن» ۱۹ بار آمده است. چکیده: خدا به انسان زبان داده است. با زبان‌هایتان بر خدا دروغ نبندید. دشمن خدا و خودتان را به دوستی نگیرید زیرا بر شما زبان به بدی می‌گشایند. آیا [انسان] می‌پندارد کسی او را ادامه مطلب