طالوت

  طالوت، طالوت، فرمانروای منتخب خدا برای بنی‌اسرائیل، این مفهوم با واژة «طالوت» ۲ بار آمده است. چکیده: سران بنی‌اسرائیل بعد از موسی، از پیامبر خود خواستند تا فرمانروایی برای آنان بگمارد تا با کسانی که آنان را از دیارشان بیرون کرده‌اند، جنگ کنند. خدا برای آنان طالوت را معین ادامه مطلب

 

 

طغیان

  طغیان، سرکشی شدید، این مفهوم از مادّۀ «ط غ ی» ۳۹ بار و «ع ت و» ۹ بار آمده است. چکیده:انسان وقتی خود را بی‌نیاز ببیند، طغیان می‌کند. خدا میزان را نهاد تا در وزن‌کردن، طغیان نکنید. در هر امّتی فرستاده‌ای برانگیخت تا از طاغوت دوری کنید. هر کس ادامه مطلب