راستی

  راستی، صداقت، این مفهوم از مادّه «ص د ق» ۹۹ بار آمده است. چکیده: خدا از راستان است. سخن پروردگارت به راستی و عدالت، تمام شده است. در سخن راستگوتر از خدا نیست. ادریس، ابراهیم، یوسف و مریم راست‌پیشه بودند. کسی که به خدا، روز بازپسین، فرشتگان، کتاب و ادامه مطلب

رئوف

  رئوف، بسیار مهربان و دلسوز، از صفات الهی، این مفهوم با واژه «رئوف» ۱۱ بار آمده است. چکیده: خدا به مردم، بسیار رئوف مهربان است. خدا به بندگان رئوف است. اگر خدا رئوف مهربان نبود، شما هلاک می‌شدید. پیامبر به مومنان رئوف مهربان است. به‌راستی پروردگار شما بسیار رئوف ادامه مطلب

راه

  راه، مسیر، این مفهوم با واژه سبیل ۱۶۳ بار، طریق ۹ بار، صراط ۱۲، سلک ۳ بار، نجد ۱ بار و جُدَد ۱ بار آمده است. چکیده: خدا بر فراز شما هفت راه آفرید. برای آنها در زمین، راه‌ها قرار داد تا هدایت شوند. در برخی کوه‌ها راه‌هایی به ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

راه رفتن

  راه رفتن،‍‍‍‍‍‍ پیمودن راه، این مفهوم از ماده «م ش ی» ۲۳ بار و با آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: برخی از جنبندگان بر روی شکم، برخی بر روی دو پا و برخی بر روی چهار پا راه می‌روند. خدا زمین را برای شما رام ادامه مطلب