پاداش

پاداش، جزای عمل نیک از جانب خداوند، این مفهوم از ریشۀ اَجَرَ ۸۸ بار، جَزَیَ ۵۰  بار و ثَوَب ۱۵ بار و آیاتی که این مفهوم را دارند، آمده است. چکیده: خداوند پاداش کسانی که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، متّقین، ابرار، مقرّبان و … را بهتر از ادامه مطلب

 

 

پاکی

پاکی، مبرّا از پلیدی، این مفهوم از ریشۀ طَهَرَ ۳۰ بار آمده است. چکیده: خداوند پاکیزگان را دوست دارد و به پاکی و پاکیزگی سفارش کرده است. خداوند از آسمان آبی پاک و پاک‌کننده فرستاد (فرقان/۴۸). خداوند پاکیزگان [کسانی که خواهان پاکی هستند] را دوست دارد (بقره/۲۲۲؛ توبه/۱۰۸). خداوند به ادامه مطلب

 

 

پدر و مادر

پدر و مادر، مرد و زنی که از آنها فرزند به وجود می‌آید. این مفهوم از ریشۀ وَلَدَ ۲۸ بار، اَبَوَ ۲۳ بار و اَمَمَ ۱۸ بار آمده است. چکیده: خداوند توصیۀ نیکی کردن به پدر و مادر را بعد از پرستش خود قرار داده است. او به فرزندان دربارۀ ادامه مطلب

 

 

پشیمانی

پشیمانی، ندامت، این مفهوم از ریشۀ نَدِمَ ۷ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: انسان‌ها گاه اعمالی را انجام می‌دهند که باعث پشیمانی آنها می‌شود. پشیمانی به هنگام عذاب سودی ندارد. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد، بررسی کنید تا ادامه مطلب

 

 

پلیدی

پلیدی، آلودگی، این مفهوم با واژۀ خَبیث ۱۶ بار، رِجس ۹ بار، رِجز ۲ بار و نَجِس ۱ بار و تَفَثَ ۱ بار آمده است. چکیده: خدا برخی افراد، اعمال و بعضی چیزها را پلید دانسته است و از پلیدی‌ها نهی مي‌کند. او در قیامت پلید را از پاک جدا ادامه مطلب

پناه

پناه، حفاظت، این مفهوم از ریشۀ عَوَذَ ۱۷ بار، اَوَیَ ۱۰ بار و جَوَرَ ۸ بار و با واژۀ مَلجَا ۳ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد آمده است. چکیده: پناه شامل پناه دادن و پناه بردن می‌شود. خداست که پناه می‌دهد و باید به او پناه ادامه مطلب

 

 

پند

پند، موعظه، این مفهوم با ریشۀ وَعَظَ ۲۵ بار و نَصَحَ ۸  بار آمده است. چکیده: خداوند انسان‌ها را به کارهای نیک پند می‌دهد و پیامبران را نیز فرستاد تا با پند نیکو مردم را به راه خدا دعوت ‌کنند و کتاب‌های آسمانی را پند و موعظه‌ای برای مردم فرستاد. ادامه مطلب

 

 

پوچی

پوچی، بیهوده، این مفهوم با واژۀ عَبَث ۲ بار آمده است. چکیده، خدا انسان‌ها را بیهوده نیافریده است. خداوند می‌فرماید: آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده‌ایم و به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟ والاست خدا که چنین کند (مومنون/۱۱۵،۱۱۶). هود به قوم خود گفت: آیا بر هر تپّه‌ای بنایی می‌سازید ادامه مطلب

 

 

پوشاک

 پوشاک، آن‌چه انسان را می‌پوشاند. این مفهوم از ریشۀ کَسَوَ ۳ بار، لَبَسَ ۱۵ بار با واژه‌های قمیص ۶ بار، ثیاب ۷ بار، سَرابیل۳ بار، حریر ۲ بار، خُمُر، جَلابیب، دِفء، سُندُس و اِستَبرَق هر کدام ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا برای ادامه مطلب

 

 

پوشش

پوشش،حجاب، این مفهوم با عبارت ثیاب ۲ بار، جَلابیب، خُمُر و حجاب هر کدام ۱ بار آمده است. چکیده: زنان و مردان در روابط بین همدیگر باید حدود و قوانینی را رعایت کنند و زنان مومن باید خود را بپوشانند. ای پیامبر، به زنان و دخترانت و زنان مومنان بگو، ادامه مطلب