ضعف

  ضعف، ناتوانی، این مفهوم از مادّه «ض ع ف» ۳۱ بار آمده است. چکیده: انسان ضعیف آفریده شده است. خدا شما را از ضعف آفرید سپس بعد از ضعف، قوّت بخشید و بعد از قوّت، ضعف و پیری قرار داد. اگر مگسی چیزی از انسان برباید، نمی‌توانند آن را ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: