حاکم

حاکم، فرمانروا، این مفهوم از مادّۀ «م ل ک» ۱۱ بار آمده است.  چکیده: خدا فرمانروای برحق است و کسانی را لایق فرمانروایی می‌داند که در علم و توانایی برتری داشته باشند. بلندمرتبه است خدا فرمانروای برحق (طه/۱۱۴؛ مومنون/۱۱۶). خدایی جز او نیست. پروردگار عرش کریم (مومنون/۱۱۶). اوست خدایی که ادامه مطلب

 

 

حج

حج، یکی از عبادات، این مفهوم با واژۀ حج ۱۲ بار و آیاتی که این معنا را دارند، آمده است. چکیده: خداوند حج را بر کسانی که توانایی آن را داشته باشند، واجب کرده است و برای آن آداب و مناسکی قرار داد. به ابراهیم فرمود: در میان مردم برای ادامه مطلب