جانشینی

جانشینی، جایگزینی، این مفهوم از مادّۀ «خ ل ف» ۲۱ بار و «ب د ل» ۶ بار آمده و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا انسان‌ را در زمین جانشین خود قرار داد. اقوام نافرمان را می‌‌برد و مومنان را جانشینان قرار خواهد داد. هنگامی که ادامه مطلب