گرسنگی

  گرسنگی، نیاز و میل شدید به طعام، این مفهوم با واژه «جوع» ۵ بار، «مخمصه» ۲ بار و «ذی مسغبه» ۱ بار آمده است. چکیده: گردنه سخت، آزادکردن بنده در روز گرسنگی و غذا دادن به بینوایان است. خدا شما را با گرسنگی می‌آزماید. هر کس در گرسنگى شدید، ادامه مطلب