کودک

  کودک، طفل، این مفهوم با واژه «طفل» ۴ بار، «صَبیّ» ۲ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا شما را به صورت طفلی از شکم مادرانتان بیرون آورد تا به حدّ رشد خود برسید. بارداری و از شیر‌گرفتن کودک، سی‌ ماه است. خوراک و ادامه مطلب