کمین

  کمین، پنهان‌شدن برای غافل‌گیر کردن، این مفهوم از مادّه «ر ص د» ۶  بار آمده است. چکیده: پروردگار سخت در کمین است. خدا از پشت سر و پیش روی فرستادگان،‌ کمین‌کنندگانی را می‌فرستد تا بداند که پیام‌های پروردگار خود را رسانده‌اند. جهنّم برای طغیانگران کمینگاهی است. جنیان گفتند: اکنون ادامه مطلب