کفالت

  کفالت، سرپرستی، این مفهوم از مادّه «ک ف ل» ۶ بار آمده است. چکیده: به پیمان خدا وفا کنید و سوگندهای خود را نشکنید در حالی‌که خدا را کفیل قرار داده‌اید. چون با خدا پیمان بستید به آن وفا کنید و سوگندهای خود را پس از محکم کردن آنها ادامه مطلب