کریم

  کریم، گرامی، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «کریم» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا بی‌نیازِ کریم است. ای انسان، چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور کرده است؟ همان که تو را آفرید و سامانت داد و به هر صورتی که خواست تو را ترکیب ادامه مطلب