کبیر

  کبیر، بزرگ، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «کبیر» ۷ بار آمده است. چکیده: خدا بزرگِ والا مرتبه و والا مرتبه بزرگ است. او برتر است، برتریِ بزرگی. [خدا] دانای نهان و آشکار است. بزرگِ متعال است (رعد/۹). آیا ندیدی که خدا شب را در روز درمی‌آورد و ادامه مطلب