مُهر زدن

  مُهر زدن، بستن، این مفهوم از ماده «خ ت م» ۷ بار، «ط ب ع» ۱۱ بار و «ق ف ل» ۱ بار آمده است. چکیده: اگر خدا بر قلب‌های شما مُهر زند، هیچ معبودی نمی‌تواند آن را به شما برگرداند. خدا بر قلب، گوش و چشمان کافران و ادامه مطلب