مَلِک

  مَلِک، فرمانروا، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «مَلِک» ۵ بار آمده است. چکیده: خدا فرمانروای حق است. او خدایی است که هیچ معبودی جز او نیست. فرمانروای پاکِ بدون عیب، ایمنی‌بخش، مسلّط، شکست‌ناپذیر، بر همه چیز چیره و بزرگ‌منش است. خدا از آن‌چه [با او] شریک می‌گیرند، ادامه مطلب