مومن آل‌فرعون

  مومن آل‌فرعون، مرد مومنی از خاندان فرعون، این مفهوم با عبارت «رجُلٌ مومنٌ مِن آل‌فرعون» ۱ بار آمده است. چکیده: مرد مومنی از خاندان فرعون درباره موسی به قوم خود می‌گفت: آیا مردی را می‌کشید که می‌گوید: پروردگار من خدا است؟ از من پیروی کنید. من به راه راست ادامه مطلب