مورچه

  مورچه، یکی از حشرات، این مفهوم با واژه «نمل» ۱ بار آمده است. چکیده: مورچه ‏اى گفت: اى مورچگان، به خانه ‏های خود داخل شوید مبادا سلیمان و سپاهیانش ناآگاهانه شما را پایمال کنند. براى سلیمان، سپاهیانش از جن، انس و پرندگان گردآورى شدند و دسته‌دسته گردیدند تا آن‌گاه ادامه مطلب