منتظر

  منتظر، چشم به راه، این مفهوم از مادّه «ن ظ ر» ۲۸ بار ، «ر ب ص» ۱۶ بار ، «ر ق ب» ۸ بار،  آمده است. چکیده: برخی از مومنان پیمان خود را به انجام رساندند و برخی از آنان در انتظار هستند. اگر خانواده و اموالتان نزد ادامه مطلب