معروف

  معروف، پسندیده، این مفهوم از مادّه «ع ر ف» ۴۱ بار آمده است. چکیده: باید از شما گروهی به کارهای پسندیده امر کنند. مومنان به کارهای پسندیده امر می‌کنند و منافقان از کارهای پسندیده نهی می‌کنند. مومنان که به کارهای پسندیده امر می‌کنند و از کار ناپسند نهی می‌کنند، ادامه مطلب