مسیحیان

  مسیحیان، پیروان عیسی، این مفهوم از مادّه «ن ص ر» ۱۵ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: از مسیحیان پیمان گرفتیم ولی بخشی از آن‌‌چه را به آنان تذکّر داده شده بود، فراموش کردند. برخی از مسیحیان گفتند: خدا فرزندی گرفته و مسیح، ادامه مطلب