مسجدالحرام

  مسجدالحرام، پیرامون کعبه، این مفهوم با عبارت «مسجدالحرام» ۱۵ بار آمده است. چکیده: هنگام نماز روی خود را به سوی مسجدالحرام بگردانید. در کنار مسجدالحرام جنگ نکنید مگر این‌که در آنجا با شما بجنگند. بازداشتن مردم از مسجدالحرام گناهی بزرگتر از جنگ در ماه‌های حرام است. هر کس مردم ادامه مطلب