مردم

  مردم، انسان‌ها، این مفهوم از مادّه «ن و س» ۲۴۱ بار و با واژه «اُناس» ۵ بار آمده است. چکیده: خدا مردم را از مرد و زن، گروه‌گروه و گوناگون آفرید تا یکدیگر را بشناسند. گرامی‌ترین مردم نزد خدا، باتقواترین آنها است. خدا معاش را میان مردم تقسیم کرد. ادامه مطلب