مردار

  مردار، حیوان مرده، این مفهوم با واژه «مَیتَه» ۵ بار آمده است. چکیده: مردار، بر شما حرام شده است. هر کس بدون زیاده‌خواهی و تجاوز به خوردن آن ناچار شود، خدا آمرزنده مهربان است. جز این نیست که خدا مردار، خون، گوشت خوک و آن‌چه نام غیر خدا [هنگام ادامه مطلب