محکمات

  محکمات، آیات دارای معنای روشن، این مفهوم از مادّه «ح ک م» ۲ بار آمده است. چکیده: قرآن گاه آیات خود را محکم و گاه متشابه معرفی کرده است ولی این آیات را نسبت به یکدیگر برخی محکم و برخی متشابه دانسته است. [این قرآن] کتابى است که آیات ادامه مطلب