متاع

  متاع، بهره و کالا، این مفهوم از مادّه «م ت ع» ۷۰ بار و «ع ر ض» ۶ بار آمده است. چکیده: آن‌چه به شما داده‌شده متاع زندگی دنیا است. زنان، پسران، اموال، چهارپایان، کشتزارها متاع زندگی دنیا هستند. زندگی دنیا جز متاع فریب نیست. متاع زندگی دنیا در ادامه مطلب