کیفر

  کیفر، مجازات، این مفهوم از مادّه «ع ق ب» ۲۹ بار، «و ب ل» ۵ بار، «ن ک ر» ۴ بار و «ن ک ل» ۴ بار آمده است. چکیده: خدا سخت‌کیفر، زودکیفر و صاحب کیفری دردناک است. کسانی که از فرمان پروردگار خود و پیامبران او سرپیچی کردند، ادامه مطلب