قیام

  قیام، به پاخاستن، این مفهوم از مادّه «ق و م» ۵ بار آمده است. چکیده: نوح گفت: اگر به پاخاستن و اندرزدادنِ من به آیات خدا بر شما گران آمده است، من بر خدا توکل کرده ‏ام. قلب‌های اصحاب کهف را آن‌گاه که به‌پاخاستند، محکم کردیم. ای جامه بر ادامه مطلب