قوّت

  قوّت، توانایی انجام و ترک کاری، این مفهوم با واژه «قوّه» ۲۹ بار آمده است. چکیده: خدا صاحب قوّت است. او انسان را پس از ضعف، قوّت و پس از قوّت، ضعف و پیری قرار داد. آن‌چه در توان دارید، از قوّت و اسب‌های آماده، در برابر کافران فراهم ادامه مطلب