قرائت

  قرائت، خواندن، این مفهوم از مادّه « ق ر أ» ۱۷ بار آمده است. چکیده: به نام پروردگارت بخوان و بخوان که پروردگار تو کریم‌تر است. خدا پیامبر را به قرآن خوانا کرد. جمع‌آوری و خواندن قرآن با خدا است. قرآن را بخش‌بخش نازل کرد تا پیامبر آن را ادامه مطلب