فساد

  فساد، تباهی، این مفهوم از مادّه «ف س د»۵۰ بار و با واژه «تعثوا» ۵ بار و «خَبال» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا فساد و فسادکاران را دوست ندارد و به آنان آگاه است. خدا فسادکار را از اصلاحگر می‌شناسد و کار فسادکاران را اصلاح نمی‌کند. اگر در ادامه مطلب