فریضه

  فریضه، مقرّر شده و واجب، این مفهوم از مادّه «ف ر ض» ۱۷ بار آمده است. چکیده: صدقات تنها برای نیازمندان، تهیدستان، عاملان جمع‌آوری آن، کسانی که دل‌هایشان به دست‌آورده می‌‍‌‌شود، در [راه آزادی] بردگان، بدهکاران، در راه خدا و در راه ماندگان است. واجبی از جانب خدا است. ادامه مطلب