فرمان

  فرمان، دستور، این مفهوم از مادّه «ا م ر» ۱۴۴ بار آمده است. چکیده: فرمان در میان آسمان و زمین فرود می‌آید تا بدانید که خدا بر هر چیزی توانا است. خورشید، ماه و ستارگان به فرمان خدا مسخّر هستند. کشتی‌ها به فرمان او در دریا حرکت می‌کند. خدا ادامه مطلب