فرستاده

  فرستاده، آورنده پیام از جانب خدا، این مفهوم از مادّه «ر س ل» ۴۵۸ بار آمده است. چکیده: درود بر فرستادگان. خدا کسی را بر غیب خود آگاه نمی‌کند جز کسی را که به فرستادن بپسندد. برخی از فرستادگان بر برخی برتری دارند. خدا فرستادگان را با دلایل آشکار ادامه مطلب