فتح مکّه

  فتح مکّه، تصرّف مکّه، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا فتح را به مومنان وعده داده بود و به پیامبر می‌فرماید هنگامی که فتح فرا رسید، خدا را تسبیح بگو و آمرزش بخواه. کسانی که قبل از فتح انفاق و جهاد ‌کردند ادامه مطلب