غفلت

  غفلت، بی‌توجهی و بی‌خبری، این مفهوم از مادّه « غ ف ل» ۳۵ بار و واژه « ساهون» ۲ بار و «سامد» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا از آفرینش غافل نیست و از آن‌چه انجام می‌دهید، غافل نیست. پروردگار، فرزندان آدم را بر پروردگاری خود گواه گرفت تا ادامه مطلب